Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Księgi Handlowe

Ustawa o rachunkowości nakłada na podmiot zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości według jej zasad, wiele obowiązków. Należą do nich min.: dokładne ewidencjonowanie wszystkich operacji gospodarczych, należności i zobowiązań, a także prowadzenie szczegółowych ewidencji dotyczących poszczególnych obszarów działalności firmy. Sytuacja przedsiębiorstwa powinna być przedstawiona w sposób rzetelny i jasny, a polityka rachunkowości powinna zapewniać wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki przy zachowaniu zasady ostrożności. Każda jednostka prowadząca księgi handlowe zobowiązana jest do sporządzenia sprawozdania finansowego. W jego skład wchodzą: bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.


W  związku z powyższym biuro zobowiązuje się do:
- prowadzenia ksiąg handlowych z należytą starannością w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego,
- sporządzenia polityki rachunkowości oraz planu kont na życzenie klienta,
- prowadzenia ewidencji podatkowych: rejestry zakupu i sprzedaży VAT,
- prowadzenia ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
- prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej, w tym: sporządzania umów o pracę, umów zlecenia i o dzieło oraz pozostałej dokumentacji związanej z zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika, sporządzania listy płac, kart wynagrodzeń, rozliczenia ZUS.

- sporządzania rocznych deklaracji PIT 4R, PIT 11, PIT 8AR,
- sporządzania deklaracji ZUS w programie Płatnik,
- sporządzania  rocznych deklaracji podatkowych CIT,
- sporządzania deklaracji podatkowych VAT oraz sprawozdań finansowych,
- wypełniania kwartalnych zestawień podsumowujących podatek VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych(VAT UE),
- prowadzenia sprawozdawczości dla Głównego Urzędu Statystycznego i banków (na życzenie klienta),
- po udzieleniu pełnomocnictwa wysyłania deklaracji do instytucji drogą elektroniczną.